කෘෂි විද්‍යාව I හා II ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර 1 (12 ශ්‍රේණිය)

කෘෂි විද්‍යාව I හා II ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර 1 (12 ශ්‍රේණිය)

Click sg12_agr_model.pdf link to view the file.