ගිණුම්කරණය I හා II ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය 1 (12 ශ්‍රේණිය)

ගිණුම්කරණය I හා II ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය 1 (12 ශ්‍රේණිය)

Click sg12_acc_model.pdf link to view the file.