පළමු වාර පරීක්ෂණය පිළිතුරු - 2015

පළමු වාර පරීක්ෂණය පිළිතුරු - 2015

Click sg11_slit_tt1_ans_2015.pdf link to view the file.