ගෘහ ආර්ථික විද්‍යාව -ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය 1 (12 ශ්‍රේණිය)

ගෘහ ආර්ථික විද්‍යාව -ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය 1 (12 ශ්‍රේණිය)

Click sg12_hsc_p1.pdf link to view the file.