පෙරදිග සංගීතය -ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය 1 (12 ශ්‍රේණිය)

පෙරදිග සංගීතය -ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය 1 (12 ශ්‍රේණිය)

Click sg12_emu_p1.pdf link to view the file.