තාක්ෂණවේදය සඳහා විද්‍යාව ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය (12 ශ්‍රේණිය) පිළිතුරු

තාක්ෂණවේදය සඳහා විද්‍යාව ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය (12 ශ්‍රේණිය) පිළිතුරු

Click sg12_sft_model _ans.pdf link to view the file.