යුරෝපා ඉතිහාසය I හා II ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය 1 (12 ශ්‍රේණීය)

යුරෝපා ඉතිහාසය I හා II ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය 1  (12 ශ්‍රේණීය)

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு sg12_ehis_p1.pdf ஐ சொடுக்குக