තාක්ෂණවේදය සඳහා විද්‍යාව ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය (12 ශ්‍රේණිය)

තාක්ෂණවේදය සඳහා විද්‍යාව ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය (12 ශ්‍රේණිය)

Click sg12_sft_model.pdf link to view the file.