තර්ක ශාස්ත්‍රය හා විද්‍යාත්මක ක්‍රමය ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය (12 ශ්‍රේණිය) පිළිතුරු

තර්ක ශාස්ත්‍රය හා විද්‍යාත්මක ක්‍රමය  ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය (12 ශ්‍රේණිය) පිළීතුරු

Click sg12_log_model-ans.pdf link to view the file.