නාට්‍ය හා රංගකලාව I හා II ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය 1 පිළිතුරු (12 ශ්‍රේණිය)

නාට්‍ය හා රංගකලාව I හා II ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය 1 පිළිතුරු (12 ශ්‍රේණිය)

Click sg12_dra_p1_ans.pdf link to view the file.