නාට්‍ය හා රංගකලාව I හා II ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය 1 (12 ශ්‍රේණිය)

නාට්‍ය හා රංගකලාව I හා II ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය 1 (12 ශ්‍රේණිය)

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு sg12_dra_p1.pdf ஐ சொடுக்குக