ඉන්දීය ඉතිහාසය -ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය (12 ශ්‍රේණිය)

ඉන්දීය ඉතිහාසය -ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය (12 ශ්‍රේණිය)

Click sg12_-ihis_model.pdf link to view the file.