ගෘහ ආර්ථික විද්‍යාව -ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය(12 ශ්‍රේණිය) පිළිතුරු

ගෘහ ආර්ථික විද්‍යාව- ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය (12 ශ්‍රේණිය) පිළිතුරු

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு sg12_hom_model-ans.pdf ஐ சொடுக்குக