ගෘහ ආර්ථික විද්‍යාව -ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය(12 ශ්‍රේණිය) පිළිතුරු

ගෘහ ආර්ථික විද්‍යාව- ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය (12 ශ්‍රේණිය) පිළිතුරු

Click sg12_hom_model-ans.pdf link to view the file.