නර්තනය I හා II ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය 1 පිළීතුරු (12 ශ්‍රේණීය)

නර්තනය I හා II ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය 1 පිළීතුරු (12 ශ්‍රේණීය)

Click sg12_dan_p1_ans.pdf link to view the file.