ආර්ථික විද්‍යාව ප්‍රශ්න පත්‍ර I හා II

ආර්ථික විද්‍යාව ප්‍රශ්න පත්‍ර I හා II

Click sal_eco_model.pdf link to view the file.