භූගෝල විද්‍යාව -ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය (12 ශ්‍රේණිය) පිළීතුරු

භූගෝල විද්‍යාව -ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය (12 ශ්‍රේණිය) පිළීතුරු

Click sg12_geo_model-ans.pdf link to view the file.