භූගෝල විද්‍යාව -ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය (12 ශ්‍රේණිය)

භූගෝල විද්‍යාව -ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය (12 ශ්‍රේණිය)

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு sg12_geo_model.pdf ஐ சொடுக்குக