භූගෝල විද්‍යාව -ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය (12 ශ්‍රේණිය)

භූගෝල විද්‍යාව -ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය (12 ශ්‍රේණිය)

Click sg12_geo_model.pdf link to view the file.