දේශපාලන විද්‍යාවේ මූලිකාංග ප්‍රශ්න පත්‍ර I හා II

දේශපාලන විද්‍යාවේ මූලිකාංග ප්‍රශ්න පත්‍ර I හා II

Click sal_pol_model.pdf link to view the file.