චිත්‍ර කලාව ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය (12 ශ්‍රේණිය)

චිත්‍ර කලාව ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය (12 ශ්‍රේණිය)

Click sg12_art_model.pdf link to view the file.