ගිණුම්කරණය I හා II (12 ශ්‍රේණිය)

ගිණුම්කරණය I හා II (12 ශ්‍රේණිය)

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு sg12_acc_model.pdf ஐ சொடுக்குக