තාක්ෂණවේදය සඳහා විද්‍යාව ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය (පිළිතුරු)

තාක්ෂණවේදය සඳහා විද්‍යාව ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය (පිළිතුරු)

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு sal_sft _model-ans.pdf ஐ சொடுக்குக