කෘෂි විද්‍යාව ප්‍රශ්න පත්‍ර I හා II (12 ශ්‍රේණිය)

කෘෂි විද්‍යාව ප්‍රශ්න පත්‍ර I හා II (12 ශ්‍රේණිය)

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு sg12_agg_model.pdf ஐ சொடுக்குக