තාක්ෂණවේදය සඳහා විද්‍යාව ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය

තාක්ෂණවේදය සඳහා විද්‍යාව ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය

Click sal_sft _model.pdf link to view the file.