භෞතික විද්‍යාව ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය (පිළිතුරු)

භෞතික විද්‍යාව  ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය (පිළිතුරු)

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு sal_phy _model-ans.pdf ஐ சொடுக்குக