ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය I හා II(12 ශ්‍රෙු්ණිය)

ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය I හා II(12 ශ්‍රෙු්ණිය)

Click sg12_bst_model.pdf link to view the file.