භෞතික විද්‍යාව ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය

භෞතික විද්‍යාව  ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு sal_phy _model.pdf ஐ சொடுக்குக