බෞද්ධ ශිෂ්ටාචාරය I හා II පිළිතුරු (12 ශ්‍රේණිය)

බෞද්ධ ශිෂ්ටාචාරය I හා II පිළිතුරු (12 ශ්‍රේණිය)

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு sg12_bud_model_ans.pdf ஐ சொடுக்குக