බෞද්ධ ශිෂ්ටාචාරය I හා II පිළිතුරු (12 ශ්‍රේණිය)

බෞද්ධ ශිෂ්ටාචාරය I හා II පිළිතුරු (12 ශ්‍රේණිය)

Click sg12_bud_model_ans.pdf link to view the file.