ඉන්දීය ඉතිහාසය -ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය(පිළිතුරු)

ඉන්දීය ඉතිහාසය -ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය(පිළිතුරු)

Click sal_ihis_model-ans.pdf link to view the file.