ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය I හා II පිළිතුරු (12 ශ්‍රේණිය)

ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය I හා II පිළිතුරු (12 ශ්‍රේණිය)

Click sg12_com_model_ans.pdf link to view the file.