ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය I හා II (12 ශ්‍රේණිය)

ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය I හා II (12 ශ්‍රේණිය)

Click sg12_com_model.pdf link to view the file.