ගෘහ ආර්ථික විද්‍යාව -ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය (පිිළිතුරු)

ගෘහ ආර්ථික විද්‍යාව -ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය (පිිළිතුරු)

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு sal_hom _model-ans.pdf ஐ சொடுக்குக