සන්නිවේදනය හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනය I හා II

සන්නිවේදනය හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනය I හා II 

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு sal_med_p1.pdf ஐ சொடுக்குக