සන්නිවේදනය හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනය I හා II

සන්නිවේදනය හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනය I හා II 

Click sal_med_p1.pdf link to view the file.