භූගෝල විද්‍යාව -ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය

භූගෝල විද්‍යාව -ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு sal_geo_model.pdf ஐ சொடுக்குக