ආර්ථික විද්‍යාව I හා II (12 ශ්‍රේණිය)

ආර්ථික විද්‍යාව I හා II (12 ශ්‍රේණිය)

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு sg12_eco_model.pdf ஐ சொடுக்குக