ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය I හා II (12 ශ්‍රේණිය)

ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය I හා II (12 ශ්‍රේණිය)

Click sg12_eft_model.pdf link to view the file.