ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය -ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය

ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය -ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය

Click sal_eft _model.pdf link to view the file.