යුරෝපා ඉතිහාසය I හා II පිළිතුරු (12 ශ්‍රේණීය)

යුරෝපා ඉතිහාසය I හා II පිළිතුරු (12 ශ්‍රේණීය)

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு sg12_ehis_model_ans.pdf ஐ சொடுக்குக