යුරෝපා ඉතිහාසය I හා II පිළිතුරු (12 ශ්‍රේණීය)

යුරෝපා ඉතිහාසය I හා II පිළිතුරු (12 ශ්‍රේණීය)

Click sg12_ehis_model_ans.pdf link to view the file.