යුරෝපා ඉතිහාසය I හා II (12 ශ්‍රේණීය)

යුරෝපා ඉතිහාසය I හා II (12 ශ්‍රේණීය)

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு sg12_ehis_model.pdf ஐ சொடுக்குக