සාමාන්‍ය ඉංග්‍රීසි I හා II පිලිතුරු (12 ශ්‍රේණිය)

සාමාන්‍ය ඉංග්‍රීසි I හා II පිලිතුරු (12 ශ්‍රේණිය)

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு sg12_eng_model_ans.pdf ஐ சொடுக்குக