ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය -ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය(පිළිතුරු)

ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය -ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය(පිළීතුරු)

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு sal_bst_model-ans.pdf ஐ சொடுக்குக