ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය -ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය(පිළිතුරු)

ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය -ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය(පිළීතුරු)

Click sal_bst_model-ans.pdf link to view the file.