ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය -ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය

ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය -ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு sal_bst_model.pdf ஐ சொடுக்குக