ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය -ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය

ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය -ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය

Click sal_bst_model.pdf link to view the file.