සංයුුක්ත ගණිතය පිළිතුරු පත්‍ර I හා II (12 ශ්‍රේණිය)

සංයුුක්ත ගණිතය පිළිතුරු පත්‍ර I හා II (12 ශ්‍රේණිය)

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு sg12_mat_model_ans.pdf ஐ சொடுக்குக