ශ්‍රී ලංකා ඉතිහාසය -ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය(පිළිතුරු)

ශ්‍රී ලංකා ඉතිහාසය -ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය(පිළිතුරු)

Click sal_chis_model-ans.pdf link to view the file.